top of page

// Veilig en transparant

Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Accres. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Accres persoonsgegevens.
Accres acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij Accres veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Accres een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor jou op een rijtje gezet hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij je gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als je de website van Accres bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.
Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met Accres worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Accres van jou verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Dit gebeurt op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze. 

Van wie verwerkt Accres persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden en klanten van Accres. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners. 

Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om je medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan je medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Accres omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Accres, gevestigd aan de Molenstraat 50, 5751 LE Deurne. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Accres handelt hierbij onder de volgende entiteiten:
Accres HR | Payroll B.V., inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 17058137
Accres Uitzenden B.V., inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 70002290
Accres Select B.V., inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 17257625
De website heeft betrekking op bovengenoemde entiteiten.

Waarvoor gebruikt Accres jouw persoonsgegevens?
Accres mag enkel persoonsgegevens van je verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van je persoonsgegevens zijn:

-    jouw toestemming. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;
-    de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
-    de verwerking van je gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
-    de verwerking van je gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van je gezondheid; 
-    de verwerking van je gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Accres, waarbij jouw belang niet prevaleert. 

Accres verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: 

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. 
Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

-    om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële,           personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
-    om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
    om je geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, je beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
-    om je te bemiddelen naar werk, je carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen.
-    om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
-    om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).
-    Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
-    Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
-    om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
-    om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
-    om je persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op je persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over je gebruik van de websites/social media/blogs van Accres.
-    om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij je gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij inschrijving:

-    NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
-    geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
-    curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
-    gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
-    gegevens over beschikbaarheid en verlof.
-    andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.
Op het moment dat je voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
-    nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
-    overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Hoe gaat Accres met je persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met je persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Accres een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. 

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Veilig
Om je privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft Accres passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals: het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Accres niet iedereen toegang heeft tot al je gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten. 

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Accres is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Accres zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. 

Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Accres bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. 

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer jij ons hiervoor je toestemming hebt gegeven. 

Accres kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Accres haar medewerking. 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie 
Accres zal je gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een verklaring hebt getekend waarin jij toestemming geeft voor de doorgifte. 

Persoonlijk contact met Accres
Veel contacten tussen jou en Accres verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media of via www.accresbv.nl contact met Accres. Ook sms wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan door jou genomen worden/zijn maar ook door Accres. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Accres worden verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van Accres
Als je onze website bezoekt, registeren wij je IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met je IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als je internet met je mobiele telefoon. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Accres houdt IP-adressen bij om je te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met je bezoekgegevens?
Op de websites van Accres worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Accres klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, telefoon, etc. (‘device’) wordt opgeslagen.
Met jouw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op jouw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn je rechten?
Wanneer Accres persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken
Accres verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij je gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. 

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van je gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost. 

Inzage in je gegevens
Ben je ingeschreven bij Accres en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen. 

Recht op rectificatie 
Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. 
Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van je te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van je identiteitsbewijs als je voor ons werkt of hebt gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door Accres onrechtmatig is. 

Recht van bezwaar 
Tegen verwerking van je persoonsgegevens door Accres kun je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij je persoonsgegevens gebruiken om je persoonlijke aanbiedingen te doen. 

Recht op dataportabiliteit 
Wanneer je zelf je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan je zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.  

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
Als je gebruik wenst te maken van je rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op je verzoek. 
Wij vragen je om je te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. 
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag
Als je niet wilt dat Accres jouw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kun je dit instellen via de cookie-instellingen op onze website.

Over dit privacy statement
Accres kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 12-09-2019. De meest recente versie staat vermeld op www.accresbv.nl.

Heb je nog vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Accres HR solutions
Molenstraat 50, 5751 LE Deurne
info@accresbv.nl
bottom of page